Ziek Bestuur

Het bestuur van Zieke Docenten bestaat uit ervaren mensen met een track record in de cultuursector, bedrijfsleven en/of het onderwijs. De mensen in het bestuur hebben een gemeenschappelijk doel; Micro verandering teweeg brengen zodat dit op de lange termijn macro effect kan hebben.

Mostafa El Filali a.k.a. Zieke Bestuurslid

Mostafa heeft maar liefst 25 jaar voor de gemeente Utrecht gewerkt. Dit heeft hij mogen doen op de afdeling onderwijs. Het bestrijden van onderwijsachterstanden en het verkleinen van verschillen zijn hem niet onbekend.

Daarnaast is hij Directeur geweest van PABO Utrecht en Het Stedelijk Lyceum. Mostafa ademt onderwijs!

Voor Pharos Expertisecentrum heeft hij onderzoeken en projecten opgepakt die gericht zijn op het “gedrag van jongeren”.

Kortom; Wat een zieke aanvulling op de dynamiek binnen het bestuur. Mostafa heeft als motto;

“Eerst relatie, dan prestatie”.

Ineke Hagen a.k.a. Zieke Bestuurslid

Is al 30 jaar werkzaam als kleine zelfstandige in de cultuursector. In eerste instantie voornamelijk als beeldend kunstenaar en docent beeldende vorming, daarna als projectleider van educatieve projecten.

In de jaren 90 verhuisde zij met haar gezin. Vele jaren was zij vanuit stichting Mooi Werk als cultuurcoach, cultuurscout en directeur betrokken bij sociaal-artistieke projecten. Cultuurparticipatie is een werkveld waar zij zich erg thuis voelt, omdat zij graag een verbinding legt tussen mijn maatschappelijke betrokkenheid en kunst en cultuur.

Sinds 2016 woont zij in een dorpje aan de Linge, waar zij met haar partner (ontwerper natuurspelen). Een jaar geleden richtte zij een nieuwe stichting op (Polderpeil), Sinds kort heeft zij haar werkveld uitgebreid naar de natuureducatie; eveneens een werkveld van groot belang gezien de enorme milieuproblematiek en de toename van een ongezonde leefstijl bij kinderen.

“Zieke Docenten is een waardevol initiatief waar ik graag als bestuurslid een steentje aan bijdraag“.

Jop Vermeesh a.k.a. Zieke Bestuurslid

Chief of operations van stichting HFC CREW uit Heerlen. Zet zich in voor de breakdance scene, de hiphop community en stadsontwikkeling in het zuiden van het land. Zoekt overal de samenwerking om zijn doelen te bereiken.

Verbindt initiatieven en stakeholders aan elkaar en geeft adviezen over andere manieren van werken. Uitgangspunten om overheidsinstellingen, fondsen, creatievelingen, welzijnsorganisaties en het onderwijs nader tot elkaar te brengen zijn: domein-overstijgend werken , elkaar vragen  stellen i.p.v. kritiek te uiten en bottom up durven te denken.

Projecten waar hij zich dagelijks mee bezig houdt zijn: coachen van HFC CREW, theatervoorstellingen, exposities, cultuureducatie, adviseren van overheidsinstellingen en fondsen, startende ondernemers op weg helpen en heel veel koffie drinken. Waarom is Jop een zieke docent? Omdat hij naast zijn enorme netwerk en visie, alles wat hij geleerd heeft terug wilt geven aan zijn community.

Each one teach one….

Nahid Bousslaham a.k.a. Zieke Bestuurslid

Heeft een brede ervaring in het bedrijfsleven en weet ook hoe het is om voor de klas te staan. Ze kent “the best of both worlds” en dat is precies waarom zij op het idee kwam voor Zieke Docenten.

Met haar bevlogen en tikkeltje activistische persoonlijkheid is zij iemand die altijd verandering en verbetering nastreeft. Voorheen probeerde zij zelfs mensen en/of organisaties te veranderen, met name als het ging om diversiteit en onrechtvaardigheid.

Op een gegeven moment realiseerde zij zich dat deze strijd keer op keer door haar werd verloren en triggerde de quote van Socrates haar om het compleet anders te doen.

“The secret of change is to focus all your energy not on fighting the old, but on building the new”.

Beloningsbeleid:

Het bestuur werkt onbezoldigd, alleen kosten gemaakt in verband met het uitoefenen van de functie worden vergoed.

Fair Practice Code:

Het bestuur van Zieke Docenten werkt vanuit de Fair Practice Code:

Er bestaat een breed gedragen en urgente behoefte aan het vormgeven en in stand houden van een gezonde en in stand houden van een gezonde arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector. De Sociaal Economische raad en de Raad voor Cultuur hebben in hun rapporten geconcludeerd dat de sector kunst, cultuur en creatieve industrie weliswaar hoogwaardig en internationaal toonaangevend is, maar dat er ook sprake is van uitholling en van een zorgelijke arbeidsmarkt.

De Fair Practice Code is bedoeld als handvat voor alle culturele professionals om met elkaar in gesprek te gaan. Het is een uitdaging om kritisch na te denken over wat normaal wordt gevonden, om zichtbaar te maken wat er beter kan en vervolgens daadwerkelijk verbeteringen door te voeren.

Kernwaarden Fair Practice Code:

Solidariteit: De noodzaak van een gemeenschappelijk belang en onafhankelijkheid wordt zowel binnen de keten van creatie, productie, distributie en exploitatie in de sector zelf, als in de samenleving geheel erkend. Dit betekent dat het vanzelfsprekend is om de belangen van anderen te verdedigen en elkaar verder te helpen, collectieve (auteursrecht) afspraken na te streven en het belang van collectieve verantwoordelijkheid voor eerlijke betaling te erkennen en waar te maken.

Diversiteit: De culturele en creatieve sector wil inclusief zijn. Hij moet meer ruimte en kansen bieden en is gebaat bij een betere afspiegeling van de samenleving in alle organisatiegebieden en – niveaus. Het gaat hierbij niet alleen over culturele of etnische achtergrond, maar ook over gender, seksuele geaardheid, leeftijd, kennis en vaardigheden en sociaaleconomische achtergrond.

Duurzaamheid: Om het hoge niveau en het potentieel van de culturele en creatieve sector te behouden en te stimuleren, moeten creatieve professionals in hun beroepspraktijk niet worden ontmoedigd. Dit kan door middel van toekomstgericht beleid dat inzet op groei en ontwikkeling van menselijk kapitaal. Het gaat om erkenning van de immateriële waarde van kunstenaars en creatieven voor de duurzame en creatieve kennissamenleving die we willen zijn.

Vertrouwen: Anders dan in veel andere sectoren in de samenleving is het in de creatieve sector – net als bijvoorbeeld in de wetenschap – moeilijk om inspanning, talent en arbeid direct te relateren aan kwaliteit en aan kwantitatieve ‘output’ met een meetbaar rendement. In plaats van afrekenen op “output” is vertrouwen in “outcome”, toewijding, kwaliteit en intentie een noodzakelijke waarde en voorwaarde voor succes.

Transparantie: Een voorwaarde voor vertrouwen en inzicht in elkaars belangen en mogelijkheden, is een zekere mate van openheid in beleid en bedrijfsvoering. Een transparante markt – die voor een deel wordt gefinancierd door maatschappelijke opdrachtgevers zoals fondsen en overheden – bevordert vertrouwen, eigenaarschap en biedt strategische en praktische kansen voor samenwerking.